Eon - Errata

Grundreglerna:

Förkortningen (E1) betyder att felet enbart finns i första utgåvan av grundreglerna. Förkortningen (E2) innebär att felet enbart finns i andra utgåvan av grundreglerna. Saknas förkortning så finns felet i båda utgåvorna.

32: Tabell 2-32 pekar fel. "46-55 Mentala Egenskaper" ska peka på tabell 2-44, och "56-65 Fysiska Egenskaper" ska peka på tabell 2-45.(E1)
Eon2: Tabellen flyttad till sidan 33. (E2)

101: På specialiseringen till dolk står det "adasierkniv". Det ska stå "huggkniv". (E1)

102: Vapenfärdigheten Klubba ska vara besläktad med vapenfärdigheten Svärd.

106: I reglerna om initiativ, tabell 5-1, står det att det är lättare (-Ob1T6) att vinna initiativ i numerärt underläge och svårare (+Ob1T6) att göra det i numerärt övertag. Det ska givetvis vara tvärtom. (E1)

107: Modifikationerna för numerärt övertag eller underläge gäller bara försvararens VINIT-slag, eller om striden öppnas, den som inte öppnar striden. Exemplet har alltså rätt.

110: I mittstycket av Avståndsförsvar står det felaktigt att det inte går att blockera avståndsanfall med en bucklare. Det går att blockera men med en nivå svårare (+Ob1T6). (E1)

124: I sammanfattningen av anfallsmanövrer ska manövrerna "Slita sig loss""Greppa tillbaka" samt "Greppa tillbaka bakåt" alla klassas som motgreppsmanövrer. (E1)  

130: Det finns ett fel i exemplet högst upp till höger. Cerec Tzorcelan ska ha 10 i Armborst, inte 16. (E1)

134: Meningen "Motanfall kan inte utföras som en instinktivt [sic!] försvarsmanöver och skadan reduceras därför med -Ob1T6" utgår. (E2)

145: Andra meningen i noten under tabellen för lansar (6-1, översta tabellen) skall lyda: "Om de används i hög fart på ett riddjur använder man riddjurets Krosskada istället för ryttarens Grundskada." (E1)  

159: Tunnhjälm ska ha 24 i BRYT eftersom den är av tjockplåt. Ribbhjälmarna (båda) ska inte vara vadderade, så asteriskerna ska bort.(E1)

165: Reglerna för blodåterbildning ska lyda: "Förlorat blod tar relativt lång tid att återbilda. Normalt återbildas ett kryss varje timme (alltså lika fort som man återfå r Smärta). Om rollpersonen vilar hela dygnet och får vård så återbildas ett kryss varje halvtimme. Om rollpersonen är i full aktivitet så minskar blodåterbildningen till ett kryss varannan timme." Jämför tabell 7-24 på sidan 176. (E1) 
Eon2: Stycket flyttad till sidan 164. 
(E2)

172: Reglerna för lossande av fastnat vapen ska lyda: "För att lossa ett fastnat vapen måste man slå ett normalsvårt (Ob2T6) slag mot STY. Oavsett om slaget lyckas eller ej så får offret ytterligare Ob1T6 kryss Trauma och Ob1T6 kryss Smärta samt en Blödningstakt på Ob1T6."(E1) 
I tabellerna 7-14a och 7-14b samt reglerna om fallskada nämns "kroppsdel" upprepade gånger. Det ska vara "träffområde". (E1)
I tabell 7-14a samt reglerna om fallskada nämns "kroppsdel" upprepade gånger. Det ska vara "träffområde". (E2)

177: Tabell 7-26 är felaktig. Texten för förband och blödningstaktminskning på sidan 176-177 är dock helt korrekt. (E2)

Förband Svårighet* Tid Minskning**
Hålla för hand Automatiskt 1 runda 1
Bandage Ob2T6 5 rundor 1+effekt
Tryckförband Ob3T6 15 rundor Ob2T6+effekt
Sy ihop såret Ob3T6 10 rundor Ob3T6+effekt
Bränna ihop såret*** Ob2T6 5 rundor Ob1T6+effekt
* Svårigheten för färdigheten Läkekonst. I vissa fall kan andra färdigheter användas, men i så fall med andra svårigheter.
** Avser den temporära minskningen av Blödningstakten. Med "effekt" avses effekten på svårighetsslaget.
*** Slag skall göras mot Läkekonst, men RÖR eller färdigheten Överlevnad kan användas med en nivå högre svårighet (+Ob1T6). Att bränna sig själv kräver dessutom ett normalsvårt slag (Ob3T6) mot VIL.

Tabell 7-26 (rättad): Sammanfattning av regler för förband och bandage. (E2)

181: Regeln om Belastning utgår. Använd regeln "Att bära rustning" på sidan 153 istället. (E1) 

199: Under "Varaktighet", högerkolumnen rad tre ska det stå"Observera att en besvärjelse inte kan avbrytas i förtid av någon annan då den väl vävts - det enda sättet är att försöka riva upp väven med en speciell ataxatropisk besvärjelse." (E1)

204-205: Det finns ingen tabell för daimotropiska, ikonotropiska, kronotropiska, semotropiska eller teotropiska besvärjelser. Å andra sidan finns det bara en semotropisk besvärjelse i grundreglerna,"Incarcerering", och inga besvärjelser alls av de andra aspekterna.

206: "Astrotropisk luciditet" ska ha astrotropi som alstra-färdighet. (E1)
Eon2: Besvärjelsen flyttad till sidan 205. (E2)

207: "Celdans lysande magi" ska ha magnitud [1]. (E1)

210: "Eterisk Perception" ska ha magnitud [2]. (E1)

212: "Larbilius underbara teleportation" ska ha Ob3T6 i svårighet för Alstra ataxatropi. (E1)

213: "Madriannas preventiva profylax" ska ha magnitud [1]. (E1)
Eon2: Besvärjelsen flyttad till sidan 212. (E2)

222: "Bizars flyande tid" har en liten luddighet i andra meningen av beskrivningen. Meningen, som börjar med "Under de två timmar", ska lyda "Under de två timmar som ritualen varar för magikern hinner 64 timmar (2,5 dygn) passera för omgivningen." (E1)

223: "Madriannas kirurgiska behandling" ska ha magnitud [6]. (E1)
"Larbilius återfunna egendom" ska ha magnitud [4], alla färdighetsslag ska ha svårigheten Ob3T6 och tidsåtgången ska vara tre timmar. (E1)

224: I ritualen "Omkars mirakulösa återuppväckelse" står det att kroppen kommer att förlora Ob1T6 i Trauma per timme. Det ska vara per dygn. (E1)

225: I ritualen "Sarinas kroppsliga regenerering" står det att kroppsdelen tar Ob1T6 Trauma för varje timme som den varit amputerad. Det ska stå Ob1T6 per dygn. (E1) 
"Semotropisk kopiering"
 ska ta tre timmar att utföra. (E1)

231: Under "daimotropi" står det att ordinära varelser inte kan alstra teotropi. Det är iofs helt korrekt att de inte kan det, men i sammanhanget ska det stå "daimotropi" just där.

232: Under "kroppslig alstring" för Geotropi ska det stå "Om jord, sten eller mark inte finns på nära håll..." (E1)

235: Under "kontrollerad dissipation" för Pneumotropi dyker en minitromb ovanför kongelatet, vilket ställer till problem om man inte hade något kongelat. Om det inte är ett kongelat som dissiperar kontrollerat så bör tromben dyka upp ovanför magikerns huvud och rufsa till dennes hår. (E1)
I texten om psykotropi står det "biotropi" på ett flertal ställen. Det ska stå "psykotropi". (E1)
Första meningen vid Transformering under Psykotropi ska lyda:"Transformering till psykotropi är omöjlig med undantag för teotropi. Transformering från Teotropi till Psykotropi är normalsvår (Ob3T6)."(E1)

255: Ceremonin "Vanhelga" ska ha en tidsåtgång på två timmar. (E1)

280: Här är det ett fel i tabellen om olika drycker. Det ska inte stå per liter utan per kärl. (E1)

Spelledarskärmen:

Häftet: Värdena för ett flertal vapen fick inte plats. Det är därför som de har försvunnit.

Mundana:

37: I faktarutan för Thalamur står det att arealen på landet är 560kmŸ. Det ska förstås vara 560.000kmŸ.

39: I faktarutan för fristaten Pereine står det under rubriken vänner just "Pereine". Det ska bort.

82: Här står det att henÈa och thism kan rikta sin hörsel. Det ska vara lÈaram och henÈa.

110: Vårdagjämningen inträffar den första dagen i april, inte i mars.

Kartan: Staden Jhamalo Tamatz i Caserion ska heta Jhamalo Gedonia. Staden Jhalamo Tamatz i Soldarn ska heta Jhamalo Tamatz.

Monster&Varelser

51: Vättar är för bitska och slagfärdiga. Slagskadan ska vara ObK1T6 med SI 1/2, och bettskadan ska vara ObH1T6 med SI 1/1.

55: Ridhästar ska ha bärförmåga 57 kg.

Alver - Förbannelsens Folk:

17: Kiriyas hjälteballader kallas "donaÈ kiriyani", inte "donaÈ lÈarama".

21: Kartan innehåller några fel. Staden Emori ska ligga där Emori’an do’cenari påstår sig ligga. Emori’an do’cenari ska istället ligga ungefär i tredje a-et i Rakaeda’ne tirii’sefan - som för övrigt är felstavat. Korrekt namn på det stället är Rakaeda'ne tirii'sefian med ett "i" efter "f". Ett förtydligande är också på sin plats: Mithera-skogen innehåller inga alver.

70: I vapentabellen anges längden på visna fel. Den ska vara sex fot = 180 cm.

72: Falassin ska skydda områdena 4-5, 8-11, 14-22 på den övre raden i tabell A-17. Den nedre raden ska skydda 6-7, 23-24.

74: I stycket om Kiyona Nentari antyds det att hon skulle vara kiriya-alv. Detta är en tyrckfelsnizze som gjorde henne ganska upprörd. Hon ber härmed att få framföra att hon är lÈaram och definitivt ingen överromantisk blomsterluktare!

Mystik&Magi:

35: Effektvariationen "Areaeffekt" kan användas på effekter med räckvidderna 'avstånd' eller 'beröring'.

40: Man kan bara alstra en gång från varje aspekt, inte flera gånger som står under Alstring.

115: Effekten "Insikt" kräver två astrotropiska filament.

121: Effekten "Skydd mot Smitta" ska ha varaktigheten Provisorisk.

128: "Stjärnornas Hämnd" ska göra Ob2T6 i krosskada.

130: "Astrotropisk luciditet" ska fortfarande ha Astrotropi som alstra-färdighet. "Astrotropisk empati" har inte effekten "Insikt" förstärkt (se rättningen av sidan 115 ovan).

133: "Sårade änglars spjut" har effekterna Blixt och Blödning, inte Trama, Smärta och Blödning.

135: I designdata för "Permanent cartablanca" anges att man alstrar sex ataxatropiska filament på två timmar, men svårigheterna säger att det är fem som alstras. I det fallet är det svårigheterna som har rätt – det är fem ataxatropiska filament som alstras. 
I designdata för avstånd i "Skapa portal" har ett plus- och ett minustecken bytt plats. Beräkningen ska vara (Ob2T6+Ob3T6-Ob2T6=Ob3T6).

Krigarens Väg

23: Illustrationerna för Khut-Lukh och Zakh-Kharz har bytt plats.

30: I vapentabellen KV-6 (s. 30-32) har det ibland blivit lite fel. Kraggsvärd ska ha SI 4/2. Melorsvärd ska ha BRYT 12. Storyxa ska ha SI 4/1.

31: Pik ska ha SI 7/--. Trästav och zori·nstav ska ha SI 3/4. Visna ska vara sex fot lång = 180 cm. Tornerlans och riddarlans ska ha SI 5/--.

44: Iken-Morok ska skydda område 12-13, inte 8-9. Ett litet förtydligande av tabell KV-10: somdiaplåt och somdia-ringbrynja tillverkas inte av ren metall utan av en legering av 9 delar järn och 1 del somdia. Ren somdia hade blivit på tok för tungt (se Dvärgar: Stenens söner sidan 93).

59: I stridskonsten "Ovadi leome" ska tekniken "Uppföljning" bort.

64: I stridskonsten "Kafer-thon" står tekniken "Hoppteknik" två gånger. Det räcker med en.
Momentet "ahma" i stridskonsten "Kafer-thon" ska ha svårighet Ob3T6.

72: I rutan för Skadeverkan 10-19 (ett extraslag) i Bröstkorg finns ett litet fel. En träff i Lunga ska ge S12 och B12, inte S22 och B22.

74: Samma fel som sidan på 72. En träff i Lunga ska ge S12 och B12, inte S22 och B22.

81: Tabell KV-29 har fel rubriker. Vänsterkolumnen ska ha rubriken"Order", mittkolumnen ska ha rubriken "Ledarskap" och högerkolumnen ska ha rubriken "Stridsvana/Krigföring".

Asharien&Soldarn

43: Tuzan Rim ska ha 2.000 invånare.

105: Två nuffror försvann från kartan, vilket gör det svårt för turister att hitta. Frihamnen är hamnen ute på ön, innanför den u-formade muren. Rådhuset ligger norr om Cirza-templet, den stora plusformade klunsen mitt i staden med en svart fyrkant.

Kartan: Krhun-renk-Ghor och Kraalen-renk-Ghor är i själva verket Roghan-fä sten båda två. De ska alltså heta Krhun-renk-Roghanrespektive Kraalen-renk-Roghan.

Dvärgar

32: Någon forskare i dvärgiska språk har dabbat sig i parlören. I alla fraser typ "talar ni [sätt in valfritt språk]" har syntakterna "bza" och "rakh" bytt plats. Det ska alltså vara "felyhim-rakh genash-akh tzon-bza"och så vidare.

39: Fortifikationsmästaren lyder under mäster vakt, inte, som det står i texten, under mäster förare.

67: Tredje raden i tabell D-13, "Egendom", pekar på tabell D-16. Den ska peka på tabell D-15.

71: Milis ska inte ha <Stridskonst> under yrkesfärdigheterna. Ersätt denna med <Vapenfärdighet>.

81: Hela avsnittet om stridskonsten "Lak-Fiz", under "Krell-Hir-Kharz", avser egentligen stridskonsten "Ghen-Khiz" (dubbelvirvel). Lak-Fiz är en helt annan stridskonst och beskrivs i Krigarens Väg på sidan 60.

83: I tabell D-17 har Krell-Khan två kommentarer. Den andra kommentaren, som sitter på "Fattn" och är markerad med två stjä rnor, betyder att det krävs tre personer = sex händer för att sköta en Krell-Khan. I samma tabell har Krell-Spaz en kommentar markerad med en stjärna. Den ska egentligen vara markerad med tre stjärnor, och kommentaren lyder: "Klarar man inte styrkekravet (STYK) tar det dessutom en runda att ladda om vapnet. Annars kan man skjuta en skäkta per runda."

Religioner - Gudarnas kamp

53: Bland ceremonierna i Tokons gamla tro ska "Divination" strykas. Ceremonierna "Förbannelse""Helga" och "Vanhelga" är speciella varianter som har rä ckvidden Beröring.

72: Allvetandets brödraskaps heligaste dag inträffar den 28e december.

82: Dibuk-kultens övriga heliga dagar är 15e september och 28e december.

88: "Minnesdagen" och "Dödsmässa för det gångna året" den 30e december flyttas till den 28e.

95: Ceremonin "Vanhelga" ska ha en tidsåtgång på två timmar.

Consaber

50: Hertigdömet Uriens är inte ärftligt.

Atlasboxen (karthäftet)

2: I texten skall förkortningen "Bs" bytas ut med "Bw" (exempelvis är Ressiöknen är alltså en öken och inte en halvtorr stäpp).

 

Copyright © 2014 Neogames AB. All rights reserved.